De vervoeging van het Friese werkwoord rêde

Onregelmatige vormen zijn in rood gedrukt.
Ynfinityf
NammefoarmDoelfoarm
rêderêden
Yndikatyf
NotiidDoetiid
(ik) rêd(ik) rette, rêde
(do) rêdst(do) rettest, rêdest
(hy) rêdt(hy) rette, rêde
(wy) rêde(wy) retten, rêden
(jimme) rêde(jimme) retten, rêden
(sy) rêde(sy) retten, rêden
Ymperatyf
rêd
Mulwurden
FuortsettendOfslutend
rêdend(e)(hat) rêden, ret