De vervoeging van het Friese werkwoord sprekke

Onregelmatige vormen zijn in rood gedrukt.
Ynfinityf
NammefoarmDoelfoarm
sprekkesprekken
Yndikatyf
NotiidDoetiid
(ik) sprek(ik) spriek, spruts
(do) sprekst(do) spriekst, sprutst
(hy) sprekt(hy) spriek, spruts
(wy) sprekke(wy) sprieken, sprutsen
(jimme) sprekke(jimme) sprieken, sprutsen
(sy) sprekke(sy) sprieken, sprutsen
Ymperatyf
sprek
Mulwurden
FuortsettendOfslutend
sprekkend(e)(hat) sprutsen