The conjugation of the verb brauchen

Irregular forms are printed in red.
Indikativ
PrésentPrétérit
(ech) brauch 
(du) brauchs 
(hien) braucht 
(mir) brauchen 
(dir) braucht 
(si) brauchen 
Conditionnel
(ech) bräicht (géif brauchen)
(du) bräichts (géifs brauchen)
(hien) bräicht (géif brauchen)
(mir) bräichten (géife brauchen)
(dir) bräicht (géift brauchen)
(si) bräichten (géif brauchen)
Partizip
(hunn) gebraucht