De vervoeging van het werkwoord denken

Onregelmatige vormen zijn in rood gedrukt.
Indikativ
PrésentPrétérit
(ech) denken(ech) duecht
(du) denks(du) duechts
(hien) denkt(hien) duecht
(mir) denken(mir) duechten
(dir) denkt(dir) duecht
(si) denken(si) duechten
Conditionnel
(ech) diecht (géif denken)
(du) diechts (géifs denken)
(hien) diech (géif denken)
(mir) diechten (géife denken)
(dir) diecht (géift denken)
(si) diechten (géif denken)
Imperativ
SingulierPluriel
denkdenkt
Partizip
(hunn) geduecht