The conjugation of the verb denken

Irregular forms are printed in red.
Indikativ
PrésentPrétérit
(ech) denken(ech) duecht
(du) denks(du) duechts
(hien) denkt(hien) duecht
(mir) denken(mir) duechten
(dir) denkt(dir) duecht
(si) denken(si) duechten
Conditionnel
(ech) diecht (géif denken)
(du) diechts (géifs denken)
(hien) diech (géif denken)
(mir) diechten (géife denken)
(dir) diecht (géift denken)
(si) diechten (géif denken)
Imperativ
SingulierPluriel
denkdenkt
Partizip
(hunn) geduecht