The conjugation of the verb doen

Irregular forms are printed in red.
Indikativ
PrésentPrétérit
(ech) doen(ech) doung
(du) dees(du) doungs
(hien) deet(hien) doung
(mir) doen(mir) doungen
(dir) dot(dir) doungt
(si) doen(si) doungen
Conditionnel
(ech) déing, déit
(du) déings, déits
(hien) déing, déit
(mir) déingen, déiten
(dir) déingt, déit
(si) déingen, déiten
Imperativ
SingulierPluriel
dodot
Partizip
(hunn) gedoen, gedunn